Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ): ποια στοιχεία απαιτούνται για την έκδοσή του;

​Απαραίτητα πρέπει να προσκομίζονται:

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 • Τίτλος Ιδιοκτησίας
 • Αντίγραφο οικ. αδείας + Τοπογραφικό
 • Κάτοψη (αδείας)
 • Ρυθμίσεις/Τακτοποιήσεις που έχουν γίνει για το ακίνητο
 • Απόσπασμα Κτηματολογίου (αν έχει γίνει δήλωση)
 • Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (αν υπάρχει)
 • Λόγος έκδοσης ΠΕΑ (π.χ. πώληση, ενοικίαση)

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/-ΩΝ

 • Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ.

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση Κατοικίας

Τέλος, είναι απαραίτητη μια επίσκεψη στο ακίνητο για να γίνουν οι απαιτούμενες μετρήσεις και έλεγχοι πριν την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. 

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ);

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων είναι ένα επίσημο έγγραφο που εκδίδει ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, το οποίο:

 1. Απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου/κτιριακής μονάδας.
 2. Στο ΠΕΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.
 3. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ.
 4. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να συμπληρώνεται στα σχετικά πεδία των ηλεκτρονικών δηλώσεων μίσθωσης που υποβάλλονται στο TaxisNet.
 5. Το ΠΕΑ εκδίδεται και στο πλαίσιο προγραμμάτων  που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους (π.χ. Εξοικονόμηση κατ’ οίκον Ι & ΙΙ),  όπου οι επιλέξιμες επεμβάσεις βασίζονται στα σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου.

Το ΠΕΑ έχει 10ετή ισχύ, εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης ή ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε πρέπει να εκδοθεί νέο.