Πως είναι ένας δασικός χάρτης;

Απόσπασμα κυρωμένου δασικού χάρτη

Απόσπασμα κυρωμένου δασικού χάρτη

Είναι βασικό να κατανοήσουμε ότι στο δασικό χάρτη δεν εμφανίζονται όρια ιδιοκτησιών αλλά μορφές φυτοκάλυψης.

Ο χάρτης εμφανίζει κλειστά πολύγωνα με κωδικούς και οριοθετεί τις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις όσο και τις μη δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.

Το πρώτο γράμμα κάθε κωδικού προήλθε από ερμηνεία των αεροφωτογραφιών έτους 1945 και το δεύτερο γράμμα από την σημερινή μορφή (πρόσφατες αεροφωτογραφίες, αυτοψίες, κ.λ.π.).  Συνήθως χρησιμοποιούνται οι αεροφωτογραφίες του Εθνικού Κτηματολογίου (φωτοληψίες περιόδου 2007-2009).

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι κωδικοί κάλυψης και η σημασία τους:

table-1